Gradbeni tehnik

Dijak se nauči risati in brati načrte visokih in nizkih zgradb, obdelati in izrisati razne detajle, izdelati predizmere in popis del za manjši objekt ter uporabljati računalniška orodja (word, excel, autocad, internet …). Izobraževalni program je zasnovan tako, da se strokovna področja (visoke zgradbe, nizke zgradbe, mehanika, statika, geodezija, kalkulacije) prepletajo, s čimer dobi dijak celosten vpogled v gradbeništvo. Pouk poteka v klasičnih in računalniških učilnicah ter v posebni učilnici – v projektivnem biroju.
Po končanem šolanju je dijak usposobljen za različne delovne naloge v projektivi in operativi: obdelovanje načrtov v projektivnem podjetju visokih in nizkih zgradb, pomoč pri izdelavi projektne dokumentacije v fazo projekta za gradbeno dovoljenje, pomoč pri obračunih in izmerah, vodenje manjših gradbišč oz. posameznih faz na večjem gradbišču, organizacija dobave gradbenega materiala.
Napredovanje v višji letnik
Dijak napreduje v višji letnik,  če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.
Zaključek izobraževanja
Poklicna matura obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz graditve objektov, pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika, izdelek in zagovor.
Zaposlitev in študij

Gradbeni tehnik se lahko zaposli ali nadaljuje šolanje na vseh višjih in visokošolskih programih, z opravljenim petim predmetom na splošni maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih, npr. na arhitekturi.

 
Izvedbeni predmetnik
 
Splošnoizobraževalni predmeti/strokovni moduli
Kratica

Letnik

1.

2.
3.
4.
Slovenščina
SLO
4
4
3
3
Tuji jezik
ANG, NEM
3
3
3
3
Matematika
MAT
3
3
3
3
Zgodovina
ZGO
1
2
   
Geografija
GEO
2
     
Umetnost
UME
 
2
   
Sociologija
SOC
   
2
 
Fizika
FIZ
2
2    
Kemija
KEM
2
     
Športna vzgoja
VZ
3
3
2
2
Stavbarstvo
STB
3+1
2+1
2
2
Gradbeni inženirski objekti
GIO
 
2
2,5+0,5
3
Gradbena mehanika
GME
 
2+1
2+1
3
Kalkulacije
KIP    
2
2
Geodezija v gradbeništvu
GED
 
2
   
Osnove projektiranja
OPR
2+2
0+2
0+2
 
Projektiranje stavb
PRS
      0+2
Projektiranje gradbenih inženirskih objektov
PGI
      0+2
Izbrane zgodovinske teme*
IZT
1
     
Matematika za gradbenike*
MGR
1
 
1
1
Uporabna informatika*
UPI
2
     
Prostoročna skica*
PRS
 
1
   
Značilnosti slovenske arhitekture*
SLA
 
1
   
Inštalacije in detajli v stavbarstvu*
IDS    
3
 
Statika v gradbeništvu*
STG
   
3
 
Mehanika konstrukcij*
MEK
     
2
Potresna varnost objektov*
PVO
     
1
Varčna hiša*
VAH
     
2
Praktično usposabljanje z delom (ur letno)
PUD
 
76
76
 
Interesne dejavnosti (ur letno)
IND
96
96
96
64
*odprti kurikul
 

Projektni teden – Izdelava arhitekturnih 3D modelov

Dijaki so v času projektnega tedna izdelovali arhitekturne 3D modele iz papirja.

Gradnja novih šolskih delavnic

Dijakinje in dijaki razreda T3A so si ogledali gradnjo novih šolskih delavnic.

S T2A po stari Ljubljani – 10. 6. 2019

Dijaki 2. letnika programa gradbeni tehnik (T2A) smo se v ponedeljek, 10. junija 2019, ko je bil zares vroč dan, skupaj s …

Na ekskurziji v Ribnici – 25. 4. 2019

Dijaki drugih letnikov programa gradbeni tehnik so si v četrtek, 25. aprila 2019, ogledali podjetje Riko v Ribnici in muzej v istem kraju.

Predavanje o leseni gradnji – 13. 4. 2019

V sredo, 13. marca 2019, smo se dijaki T2A in T2B skupaj z gosti, dijaki Državnega tehniškega zavoda Žiga Zois, udeležili predavanja …

T4A in PT2 v TE-TOL – 14. 1. 2019

Dijaki zaključnih letnikov programa gradbeni tehnik so si v ponedeljek, 14. januarja 2019, ogledali …

T1A in T1B v Plečnikovi hiši

V decembru 2018 in januarju 2019 so si dijaki smeri gradbeni tehnik – T1A in T1B – ogledali …

“Slikarija je vendar nekaj lepega” – 4. 12. 2018

Dijaki 2. letnika SSI, smer gradbeni tehnik, so si 4. decembra 2018, na dan obletnice smrti Ivane Kobilce …