Select Page

VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH ZA ŠOLSKO LETO 2024/25

Javni razpis za vpis v programe izrednega izobraževanja

Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana na podlagi Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) in Zakona o  izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20) ter v skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanje odraslih (Uradni list RS, št. 56/22) objavlja javni razpis za vpis odraslih v naslednje javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle:

PROGRAM NIŽJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA (NPI): POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE

PROGRAMI SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA (SPI): ZIDAR, TESAR, PEČAR – POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG, KAMNOSEK, UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE

PROGRAMI SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA (SSI): GRADBENI TEHNIK, GEODETSKI TEHNIK, OKOLJEVARSTVENI TEHNIK

PROGRAM POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA (PTI): GRADBENI TEHNIK

Predvideno število prostih mest za prvi/nadaljnji vpis v izobraževalne programe v šolskem letu 2024/25:

Program

Število razpisanih mest

mest

NPI pomočnik pri tehnologiji gradnje 16/20
SPI zidar 26/28
SPI tesar 26/28
SPI pečar-polagalec keramičnih oblog 26/28
SPI kamnosek 26/28
SPI upravljalec težke gradbene mehanizacije 26/28
SSI gradbeni tehnik 56/70
SSI geodetski tehnik 56/70
SSI okoljevarstveni tehnik 56/70
PTI gradbeni tehnik 28/28

 

Pogoji za vpis

V izobraževanje odraslih se lahko vpiše vsak, ki je končal osnovno šolo in ustreza razpisnim pogojem za posamezni program in ni vključen v redno izobraževanje. Če je udeleženec izobraževanja odraslih že končal ali obiskoval katero izmed srednjih in poklicnih šol, pri vpisu predloži originale in fotokopije spričevala te šole, obvestila o uspehu, potrdilo o opravljenih izpitih ter spričevala o splošni ali poklicni maturi oz. zaključnem izpitu. Če je bil udeleženec pred vpisom v izobraževanje odraslih vpisan v redni program,  mora pred vpisom predložiti izpisnico iz te šole. Če so bila spričevala izstavljena v tujini, je treba za njihovo nostrifikacijo priložiti originale spričeval in sodni uradni prevod v slovenščino. Ob vpisu je treba predložiti tudi veljavni osebni dokument in davčno številko.

Za vpis v posamezne programe veljajo naslednji osnovni pogoji:

Program nižjega poklicnega izobraževanja (NPI)

V program nižjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišejo kandidati, ki so uspešno končali osnovno šolo, ter kandidati, ki so končali 7. razred devetletne OŠ, če so osnovno šolo obiskovali devet let, ali končali 6. razred osemletne OŠ, če so OŠ obiskovali osem let, pa tudi kandidati, ki so zaključili osnovno šolo po prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

Programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI)

V programe srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišejo kandidati, ki so uspešno končali osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobraževanja ali njemu enakovreden program po prejšnjih predpisih.

Programi srednjega strokovnega izobraževanja (SSI)

V programe srednjega strokovnega izobraževanja se lahko vpišejo kandidati, ki so uspešno končali osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobraževanja ali njemu enakovreden program po prejšnjih predpisih.

Program poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI)

V program poklicno-tehniškega izobraževanja se lahko vpišejo kandidati, ki so uspešno končali ustrezni program srednjega poklicnega izobraževanja ali njemu ustrezen program po prejšnjih predpisih.

Potek vpisa

Vpis za šolsko leto 2024/25 bo potekal pri organizatorki izobraževanja odraslih v kabinetu 227 od 24. 6. do 12. 7. 2024 in od 19. 8. 2024 do zapolnitve prostih mest oz. najkasneje do 31. 3. 2025. Šolsko leto traja od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025.

Pred vpisom udeleženci, ki se želijo vpisati v katerega od razpisanih programov, pošljejo prek e-pošte: renata.vrckovnik@sggos.si organizatorki izobraževanja izpolnjeno prijavnico ter skenirana dokazila o dosedanjem izobraževanju (spričevalo o končanem zadnjem razredu osnovne šole oziroma letna spričevala srednje šole, če dokončujete letnik ali opravljate prekvalifikacijo, spričevala o dokončani splošni maturi, poklicni maturi, zaključnem izpitu), izjavo delodajalca, če bo šolanje plačal delodajalec, in veljavni osebni dokument.

Udeleženci bodo prek e-pošte obveščeni o terminu za vpis. Ob vpisu je potrebno priložiti v vpogled originale spričeval in osebni dokument ter potrdilo o plačilu šolnine. Glej: Način plačila šolnine in stroški izobraževanja.

Pri vpisu z udeležencem opravimo uvodni razgovor, na katerem ga obvestimo o poteku izobraževanja, priznavanju predhodno formalno in/ali neformalno pridobljenega znanja, načinu opravljanja obveznosti, zaključevanju in stroških izobraževanja, izdelamo osebni izobraževalni načrt s predmetnikom, iz katerega je razvidno, katere predmete mora udeleženec opraviti, časovno razporeditev izobraževanja in opravljanja izpitov. Z vsakim udeležencem sklenemo pogodbo o izobraževanju, v kateri se določi terminski načrt poravnavanja stroškov šolnine in druge obveznosti udeleženca in šole. Udeleženec dobi tudi seznam učiteljskega zbora in kontakte profesorjev.

 

Če udeleženec izobraževanja odraslih med letom ugotovi, da šolanja ne more nadaljevati, se lahko izpiše. O tem mora pisno obvestiti organizatorko izobraževanja odraslih ter v vlogi, ki jo pošlje na naslov Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana, Dunajska cesta 102, 1000 Ljubljana, navesti utemeljene razloge za izpis in priložena potrdila. Pri izpisu je treba poravnati vse tekoče finančne obveznosti iz pogodbe o izobraževanju do datuma, ko je bila vložena vloga za prekinitev šolanja. Od dneva izpisa se udeležencu prekinejo vse nadaljnje finančne obveznosti iz navedene pogodbe.

Način plačila šolnine in stroški izobraževanja

Ko udeleženec odda izpolnjeno prijavnico, mu skupaj s terminom za vpis pošljemo prek e-pošte podatke za plačilo šolnine, ki jo mora poravnati pred vpisom. Šolnina vsebuje vpisnino, ki znaša 150 evrov, in najmanj en izpit, ki znaša 80 evrov. Skupno vsoto 230 evrov je potrebno poravnati v enkratnem znesku, vse ostale izpite pa udeleženec po dogovoru lahko plačuje po obrokih. Že plačanega izpita ni mogoče prenesti v naslednje šolsko leto.

Podatki na plačilnem nalogu:

 • vaše ime, priimek in naslov
 • koda namena:  OTHR
 • namen nakazila: VPISNINA IN IZPIT (ter ime in priimek udeleženca, če je plačnik kdo drug)
 • BIC banke prejemnika: BSLJSI2X
 • IBAN: SI56 0110 0603 0700 523
 • referenca: SI00, koda: 20100
 • prejemnik (Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana, Dunajska 102, 1000 Ljubljana)

Cene izobraževanja v letu 2024/25:

 • vpisnina za šolsko leto: 150 €
 • izpiti po predmetniku, skupaj z petimi konzultacijami: 80 €
 • dodatne individualne konzultacije – ura: 25 €
 • zaključni izpit – 2 predmeta: 160 €
 • poklicna matura – 4 predmeti: 320 €
 • posamezni izpit na zaključnem izpitu in poklicni maturi: 80 €

 

Udeleženci izobraževanja odraslih imajo v skladu s 4. členom Zakona o izobraževanju odraslih pravico do zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, in pravico do drugih ugodnosti ter pravic (na primer: prevozi, štipendiranje, opravljanje začasnih ali občasnih del prek pooblaščene organizacije za posredovanje dela) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju, prijavljeni kot brezposelne osebe ali se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Omenjene pravice je mogoče uveljavljati do dopolnjenega 26. leta starosti.

Pogoji za uspešno dokončanje izobraževanja

Za dokončanje izobraževanja mora udeleženec izobraževanja odraslih uspešno opraviti vse obveznosti in izpite po programu ter poklicno maturo oziroma zaključni izpit.

Način in trajanje izobraževanja

V vseh programih poteka izobraževanje v obliki individualnega organizacijskega modela izobraževanja (samoizobraževanje,  podprto s konzultacijami). Konzultacije potekajo od ponedeljka do petka, glede na dogovor s profesorji. Za opravljanje izpitov se udeleženci dogovarjajo individualno s profesorji.

Programa nižjega poklicnega izobraževanja in poklicno-tehniškega izobraževanja trajata dve leti, programi srednjega poklicnega izobraževanja trajajo 3 leta, programi srednjega strokovnega izobraževanja pa 4 leta. Trajanje šolanja za posameznika je odvisno od priznanih že opravljenih obveznosti. Praktično usposabljanje pri delodajalcu si udeleženci organizirajo sami, lahko pa ga organizira tudi šola.

Renata Vrčkovnik

organizatorka IO

Telefon: 01 5600 442

E-naslov: renata.vrckovnik@sggos.si

Kabinet 227

Dostopnost