Select Page

Geodetski tehnik

Program sestavljajo splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli. Strokovni moduli vključujejo pouk teorije ter praktično delo, ki poteka v klasičnih in računalniških učilnicah, večinoma pa v za geodete najlepši učilnici – na terenu.

Geodetski tehnik bo znal organizirati in izvesti postopek geodetskih del s pripravo, izvedbo terenskih meritev, računalniško obdelavo rezultatov meritev in sestavo elaborata. Poznal bo dejstva z različnih področij geodezije, prostorskih evidenc, zajema podatkov in prikaza zemeljske površine.

Geodetski tehnik se lahko zaposli v geodetskih podjetjih pri opravljanju terenskih meritev in njihovi računalniški obdelavi na področju temeljne državne izmere, geodetskih meritev ob gradnji; v državni ali občinski upravi v službah, ki se ukvarjajo s prostorskimi evidencami in urejanjem prostora, na sodiščih v zemljiški knjigi.

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Poklicna matura obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz osnov geodezije, pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Zaposlitev in študij

Geodetski tehnik se lahko zaposli ali nadaljuje šolanje na vseh višjih in visokošolskih programih ter nekaterih univerzitetnih.

Izvedbeni predmetnik za program geodetski tehnik
Splošnoizobraževalni predmeti/strokovni moduli
Kratica
 
Letnik
1. 2. 3. 4.
Slovenščina
SLO
4
4
3
3
Tuji jezik
ANG,NEM
3
3
3
3
Matematika
MAT
3
3
3
3
Umetnost
UME
2
Zgodovina
ZGO
1
2
Geografija
GEO
2
Sociologija
SOC
2
Fizika
FIZ
2
2
Kemija
KEM
2
Športna vzgoja
ŠVZ
3
3 2 2
Geodezija
GED
3+2
3+2 2+3 3+3
Evidentiranje nepremičnin
EVN
4
Izdelava geodetskih načrtov
IGN
1+1
1+2
Fotogrametrija
FTG
4
Geodetski izravnalni računi
GIR
4
Opisna geometrija
OPG
2
0+1
Inženirska geodezija
ING
2
Geodetski računalniški programi
GRP
2
Izbrane zgodovinske teme*
IZT
1
Matematika za geodete*
MGD
1
1
Uporabna informatika*
UPI
2
Geodetske terenske vaje*
GTV
1
3
2
2
Računalništvo v geodeziji*
RGD
1
Izbrana poglavja iz geodezije*
IPG
2
Organizacija geodetskega podjetja s strokovno zakonodajo*
OGP
2
Praktično usposabljanje z delom (ur letno)
PUD
76
76
Interesne dejavnosti (ur letno)
ID
96 96 96 64

*odprti kurikul

Dostopnost