Select Page

Okoljevarstveni tehnik

Dijaki se bodo seznanili z delovanjem okolja in s vplivom človekovih dejavnosti nanj. Spoznali bodo kakovost prostora in tal, se naučili gospodariti z odpadki, skrbeti za pitno, tehnološko in odpadno vodo, nadzorovati okolje v gospodarstvu ter skrbeti za čisti zrak, racionalno uporabljati energijo in materiale, upravljati z okoljevarstvenimi tehnologijami. Znali bodo uporabljati tehnično in tehnološko dokumentacijo (predpise in standarde) ter okoljevarstveno zakonodajo.

Posebna pozornost je namenjena povezovanju splošnega, strokovnega in praktičnega znanja in spoznavanju konkretnih okoljskih vsebin (z metodo terenskega dela, na ekskurzijah, v laboratoriju ter z delavnicami in predavanji zunanjih strokovnjakov).

Okoljevarstveni tehnik se lahko zaposli v občinskih upravah, na ekoloških inštitutih, na zavodih za varstvo okolja, v komunalnih podjetjih, pri čistilnih napravah, v energetskih objektih, v podjetjih z večjo količino odpadkov, odpadnih vod in zračnih emisij, v gradbenih podjetjih, v centrih za ravnanje z odpadki, v podjetjih za urejanje zelenih površin, v laboratorijih, v podjetjih, ki se ukvarjajo z embalažo. Po opravljeni poklicni maturi lahko nadaljujejo šolanje na višjih in visokih strokovnih šolah ter deloma na univerzitetnih študijih s področij varstva okolja, vodarstva, komunalnega in kemijskega inženirstva, geotehnologije, rudarstva, biodiverzitete, biotehnologije.

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Poklicna matura obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz okoljevarstva, pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Zaposlitev in študij

Dijak se lahko zaposli ali pa nadaljuje šolanje na višjih in visokih strokovnih šolah ter deloma univerzitetni študijih s področij varstva okolja, vodarstva, komunalnega in kemijskega inženirstva, geotehnologije, rudarstva, biodiverzitete, biotehnologije.

Izvedbeni predmetnik
Splošnoizobraževalni predmeti/strokovni moduli
Kratica
Letnik
1. 2. 3. 4.
Slovenščina
SLO
4
4
3
3
Matematika
MAT
3
3
3
2
Tuj jezik I
ANG, NEM
3
3
3
3
Umetnost
UME
2
Zgodovina
ZGO
1
2
Geografija
GEO
2
Sociologija
SOC
2
Fizika
FIZ
2
Kemija
KEM
2
Biologija
BIO
2
Športna vzgoja
ŠVZ
3
3
2
2
Varstvo okolja
VAO
3
2
Tehnično risanje in uporaba rač.
TRR
0+4
Materiali in okolje
MAO
3
2+1
Okoljevarstvene tehnologije
OKT
3
3
Organizacija dela in poslovanja
ODP
3
Okoljevarstvena zakonodaja
OKZ
3
Gospodarjenje z odpadki
GOO 1+1

1+1 1+1
Gospodarjenje z odpadnimi vodami
GOV 2+1 2+1
Gospodarjenje s prostorom in kakovost tal
GPT
2+1
2+1
Izbrane zgodovinske teme*
IZT
1
Terenske in laboratorijske metode spoznavanja pokrajine*
TLV
2
Biologija človeka*
BIČ
2
Geografija Slovenije* GSL
1
Ekosistemi in antropogeni vplivi*
EKA
2
Fizika za okoljevarstvenike*
FIO
2
Etika in okolje*
ETO
1
Informacijsko komunikacijske tehnologije
IKT
3
Izbrane okoljske teme*
IOT
2
Matematika za okoljevarstvenike*
MOK
1
Strokovni tuji – angleški jezik*
SAJ
2
Praktično usposabljanje z delom (ur letno)
PUD
152
152
Interesne dejavnosti (ur letno)
IND 96 96 96 64

Okoljevarstveni tabor

V petek, 24. 5. 2024, se je nekaj dijakov O1D skupaj s profesorjema za tri dni odpravilo na obrobje Kočevskega pragozda.

Strokovna ekskurzija okoljevarstvenih tehnikov

Dijaki O1D smo si v okviru strokovne ekskurzije ogledali pridelavo soli v Krajinskem parku Sečoveljske soline in Luko Koper.

Strokovna ekskurzija O2D in O3D

Odpravili smo se na učni poligon ekoremediacijskih sistemov v Dole pri Poljčanah in na Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu.

Geofizikalne meritve v vrtinah

V petek, 8. marca 2024, so se dijaki okoljevarstveniki iz 4. letnika udeležili terenskih vaj, ki so jih pripravili na Geološkem zavodu Slovenije.

Postavitev vetrnice

V ponedeljek, 11. 3. 2024, nam je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo RS predalo vetrnico s sloganom Moč vetra, sonca, vode in lesa.

Ogled podjetja KOTO

V četrtek, 7. 3. 2024, so si dijaki 3. letnika, smeri okoljevarstveni tehnik ogledali podjetje KOTO v Zalogu.

Moč vetra, sonca, vode in lesa

Ravnatelj Gvido Jager in dijaki smeri okoljevarstveni tehnik so se udeležili srečanja “pod vetrnico”.

Laboratorijske vaje na RCERO

Dijaki O2D so imeli v sklopu modula TLV priložnost opravljati terenske in laboratorijske vaje na RCERO Ljubljana.

Ogled trgovine Damn Plastic

V okviru pouka so si dijaki O4C ogledali trajnostno trgovino Damn Plastic.

Terenske vaje na Pokojiški planoti

V sredo, 6. 12. 2023 smo imeli izjemno priložnost, da smo v okviru terenskih vaj spoznavali čudoviti svet divjih živali.

Dostopnost