Okoljevarstveni tehnik

Dijaki se bodo seznanili z delovanjem okolja in s vplivom človekovih dejavnosti nanj. Spoznali bodo kakovost prostora in tal, se naučili gospodariti z odpadki, skrbeti za pitno, tehnološko in odpadno vodo, nadzorovati okolje v gospodarstvu ter skrbeti za čisti zrak, racionalno uporabljati energijo in materiale, upravljati z okoljevarstvenimi tehnologijami. Znali bodo uporabljati tehnično in tehnološko dokumentacijo (predpise in standarde) ter okoljevarstveno zakonodajo.

Posebna pozornost je namenjena povezovanju splošnega, strokovnega in praktičnega znanja in spoznavanju konkretnih okoljskih vsebin (z metodo terenskega dela, na ekskurzijah, v laboratoriju ter z delavnicami in predavanji zunanjih strokovnjakov).

Okoljevarstveni tehnik se lahko zaposli v občinskih upravah, na ekoloških inštitutih, na zavodih za varstvo okolja, v komunalnih podjetjih, pri čistilnih napravah, v energetskih objektih, v podjetjih z večjo količino odpadkov, odpadnih vod in zračnih emisij, v gradbenih podjetjih, v centrih za ravnanje z odpadki, v podjetjih za urejanje zelenih površin, v laboratorijih, v podjetjih, ki se ukvarjajo z embalažo. Po opravljeni poklicni maturi lahko nadaljujejo šolanje na višjih in visokih strokovnih šolah ter deloma na univerzitetnih študijih s področij varstva okolja, vodarstva, komunalnega in kemijskega inženirstva, geotehnologije, rudarstva, biodiverzitete, biotehnologije.

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Poklicna matura obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz okoljevarstva, pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Zaposlitev in študij

Dijak se lahko zaposli ali pa nadaljuje šolanje na višjih in visokih strokovnih šolah ter deloma univerzitetni študijih s področij varstva okolja, vodarstva, komunalnega in kemijskega inženirstva, geotehnologije, rudarstva, biodiverzitete, biotehnologije.

Izvedbeni predmetnik
Splošnoizobraževalni predmeti/strokovni moduli
Kratica
Letnik
1. 2. 3. 4.
Slovenščina
SLO
4
4
3
3
Matematika
MAT
3
3
3
2
Tuj jezik I
ANG, NEM
3
3
3
3
Umetnost
UME
2
Zgodovina
ZGO
1
2
Geografija
GEO
2
Sociologija
SOC
2
Fizika
FIZ
2
Kemija
KEM
2
Biologija
BIO
2
Športna vzgoja
ŠVZ
3
3
2
2
Varstvo okolja
VAO
3
2
Tehnično risanje in uporaba rač.
TRR
0+4
Materiali in okolje
MAO
3
2+1
Okoljevarstvene tehnologije
OKT
3
3
Organizacija dela in poslovanja
ODP
3
Okoljevarstvena zakonodaja
OKZ
3
Gospodarjenje z odpadki
GOO 1+1

1+1 1+1
Gospodarjenje z odpadnimi vodami
GOV 2+1 2+1
Gospodarjenje s prostorom in kakovost tal
GPT
2+1
2+1
Izbrane zgodovinske teme*
IZT
1
Terenske in laboratorijske metode spoznavanja pokrajine*
TLV
2
Biologija človeka*
BIČ
2
Geografija Slovenije* GSL
1
Ekosistemi in antropogeni vplivi*
EKA
2
Fizika za okoljevarstvenike*
FIO
2
Etika in okolje*
ETO
1
Informacijsko komunikacijske tehnologije
IKT
3
Izbrane okoljske teme*
IOT
2
Matematika za okoljevarstvenike*
MOK
1
Strokovni tuji – angleški jezik*
SAJ
2
Praktično usposabljanje z delom (ur letno)
PUD
152
152
Interesne dejavnosti (ur letno)
IND 96 96 96 64

Okoljevarstveni tabor

Nekaj dijakov iz 1. letnika okoljevarstvenega tehnika se je med 12. in 14. 5. 2023 udeležilo tridnevnega okoljevarstvenega tabora.

Ogled podjetja KOTO

V sredo, 19. 4. 2023, smo si z dijaki O3C in O4C pogledali proizvodne procese v podjetju KOTO.

Strokovna ekskurzija okoljevarstvenih tehnikov

Okoljevarstveni tehniki 1. letnika so obiskali Šaleško kotlino, 2., 3. in 4. letnika pa Ocean Orhids v Dobrovniku in lončarsko vas v Filovcih.

UNESCO delavnica: Voda – kaj mi pomeni?

Dijaki O3C so se 20. 3. 2023 v sklopu projekta Unesco udeležili predavanja o vodi.

Okoljevarstvene terenske vaje

Topli izvir Straža – O2D na terenskih vajah pri predmetu TLV.

Državno tekmovanje Ekokviz

22. 2. 2023 je na Srednji trgovski in aranžerski šoli v Ljubljani potekalo državno tekmovanje iz Ekokviza.

Strokovno predavanje o jedrski tehnologiji v znanosti in medicini

V ponedeljek, 20. 2. 2023, so imeli dijaki O3C in O4C priložnost poslušati predavanje o jedrski tehnologiji v znanosti in medicini.

Geološke terenske vaje

Geološke terenske vaje pri strokovnem predmetu TLV z oddelkom O2D.

Ogled reaktorskega centra Podgorica

V četrtek, 15. 12. 2022, so se dijaki O2D, O3C in O4C udeležili ogleda in predstavitve Reaktorskega centra Podgorica.

Predavanje Črevesni mikrobiom

Kakšen odnos vzpostaviti do (probiotičnih) prehranskih dopolnil in s katero hrano si lahko zagotovimo dobro mero »svežih« bakterij?

Dostopnost