Select Page

Upravljalec težke grad. mehanizacije

Upravljalec težke gradbene mehanizacije bo znal organizirati in izvesti delo z gradbenim strojem pri različnih delih na gradbišču. Poznal bo gradbene stroje, znal jih bo pravilno uporabljati in izvesti potrebna vzdrževalna dela.

Upravljalec težke gradbene mehanizacije se lahko zaposli v gradbenih in komunalnih podjetjih pri izvajanju različnih zemeljskih in rušitvenih del.

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik  če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Zakjlučni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej

Upravljalec težke gradbene mehanizacije se lahko zaposli v gradbenih in komunalnih podjetjih pri izvajanju različnih zemeljskih in rušitvenih del.

Izvedbeni predmetnik
Splošnoizobraževalni predmeti/strokovni moduli
Kratice Letnik
1. 2. 3.
Slovenščina
SLO 2 3 3
Matematika
MAT 2 3 3
Tuji jezik
ANG, NEM 2 2 2
Umetnost
UME 1
Naravoslovje
NAR 2 2
Družboslovje
DRU 2 2
Športna vzgoja
ŠVZ 2 2 2
Gradbeništvo
GRA 3 2 2
Osnovna gradbena tehnologija
2 2 2
Strokovno risanje
3
Upravljanje težke gradbene mehanizacije
4 6 8
izbirni moduli 2 3
Dela in poklici v gradbeništvu*
4
Motoroznanstvo*
6
Lahka gradbena mehanizacija*
7
Podjetništvo*
2
Praktično usposabljanje z delom (ur letno)
114 380 418
Interesne dejavnosti
60 53 47
*odprti kurikul
Izbirni modul

2. letnik

Dijak izbere enega od navedenih modulov: zidanje (ZID) ali beton in AB (BET).

3. letnik

Dijak izbere enega od navedenih modulov: upravljanje lahke gradbene mehanizacije (ULM) ali zemeljska dela (ZEM).

Dostopnost