Select Page

Ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik – srednje strokovno izobraževanje (4 leta)

 

Izvedbeni kurikul       

Splošnoizobraževalni predmeti/strokovni moduli
Kratica
1. l.
2. l.
3. l.
4. l.
Slovenščina
SLO
4
4
3
3
Matematika
MAT
3
3
3
2
Tuji jezik I.
ANG, NEM
3
3
3
3
Tuji jezik II.
NEM, ITA
2
2
2
Umetnost
UME
2
Zgodovina
ZGO
1
2
Geografija
GEO
2
Sociologija
SOC
2
Psihologija
PSI
2
Kemija
KEM
2
1
Biologija
BIO
2
1
Športna vzgoja
ŠVZ
3
3
2
2
Poslovni projekti
PPR
4
3
Poslovanje podjetij
POP
4
4
Ekonomika poslovanja
EKP
3
4
Sodobno gospodarstvo
SGO
3
2
2
3
Finančno poslovanje
FIP
4
Materialno knjigovodstvo
MAK
4
Finančno knjigovodstvo
FIK
3
Izbrane zgodovinske teme*
IZT
1
Hitrostno prepisovanje besedil*
HPB
2
Poslovno komuniciranje*
POK
2
Geografija sodobnega sveta*
GES
2
Sodobne oblike trženja*
SOT
3
Podjetništvo*
POD
1
Obdelava in analiza ekonomskih podatkov*
OAP
3
Uporabna ekonomika*
UPE
3
Praktično usposabljanje z delom
PUD
Σ 76
Σ 76
Interesne dejavnosti
IND
Σ 96
Σ 96
Σ 96
Σ 64
*odprti kurikul

 

Napredovanje v višji letnik

 

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik. 

 

Zaključek izobraževanja

 

Poklicna matura obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz gospodarstva, pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika, izdelek oziroma storitev in zagovor.

 

Možnosti nadaljevanja študija: na vseh višjih in visokošolskih programih ter nekaterih univerzitetnih.

Več

Dostopnost