NOV IZOBRAŽEVALNI PROGRAM V ŠOL. LETU 2022/23:

TEHNIŠKA GIMNAZIJA

Zaključek šolanja: GIMNAZIJSKI MATURANT

Motivacija:

Želite študirati arhitekturo?
Si zamišljate, da bi bili nekoč magister inženir gradbeništva ali geodezije?
Mogoče čisto po tihem celo sanjate, da bi nekoč soustvarjali znanost na področjih arhitekture, gradbeništva in geodezije?

Arhitektura, gradbeništvo in geodezija se povezujejo v umetniško-tehnični znanstveni trojček na področju oblikovanja in gradnje objektov od njihove idejno projektne zasnove, umestitve v prostor, do operativno tehnične izvedbe.
Tehniška gimnazija na SGGOŠ Ljubljana je namenjena dijakom, ki želijo svoj tehnični talent in čut za oblikovanje gojiti in nadgrajevati na področjih arhitekture, gradbeništva in geodezije, tako na operativno tehničnem inženirskem nivoju kot na nivoju znanosti.

Trajanje programa: Štiri leta.

Pridobljena znanja:
Izobraževalni program tehniške gimnazije je zasnovan tako, da 75-80 % predmetnika sestavljajo splošno teoretične naravoslovne in družboslovne vsebine, enako kot na splošni gimnaziji, preostali del predmetnika pa je namenjen strokovno teoretičnim znanjem s področij arhitekture, gradbeništva in geodezije. Dijaki se v strokovnem delu učnih vsebin seznanijo tudi s projektiranjem, ločeno po posameznih inženirskih področjih.
Predmetnik prvega letnika je v celoti sestavljen iz splošnih predmetov. V drugem letniku se dijaki prvič srečajo z osnovnimi strokovnimi učnimi vsebinami, zadnja dva letnika tehniške gimnazije pa dijake že usmerjata v prednostne strokovne usmeritve, ki neposredno vodijo na univerzitetni študij arhitekture, gradbeništva ali geodezije.
Dijakom, ki se boste odločili za študij arhitekture, bo šola v okviru svojih zmožnosti ponudila tudi pripravo na sprejemni izpit.

Zaključek izobraževanja:
Program tehniške gimnazije je gimnazijski program s prej opisano strokovno usmeritvijo, ki traja štiri leta in se zaključi s splošno maturo, ki je sestavljena iz naslednjih predmetov:
– slovenščina, prvi tuj jezik (angleščina ali nemščina) in matematika,
– izbirni predmet: drugi tuj jezik (nemščina ali ruščina), fizika, sociologija ali psihologija, zgodovina in
– izbirni strokovni predmet iz nabora strokovnih predmetov tehniške gimnazije.

Kam po maturi?
Maturant tehniške gimnazije se praviloma vpiše na univerzitetni študij, v našem primeru na študij arhitekture, gradbeništva ali geodezije. Seveda pa se naš maturant, enako kot maturant splošne gimnazije, lahko vpiše na kateri koli drug študijski program.