Select Page

Šolski sklad

Šolski sklad SGGOŠ Ljubljana je bil ustanovljen za financiranje dejavnosti šole, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo v zadostni meri iz javnih sredstev. Sredstva namenjamo za:

 • kritje dela materialnih stroškov za izvedbo vaj ter dela stroškov pogonske energije, drobnega orodja in zaščitnih sredstev,
 • kritje stroškov fotokopiranja in drugega gradiva (učno gradivo, navodila za vaje, itd.), ki ga dijaki potrebujejo za pouk,
 • kritje stroškov vzpostavitve in vzdrževanje informacijske mreže,
 • posodabljanje pouka in nakup opreme,
 • zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne, kulturne, športne dejavnosti dijakov in učiteljev ter za spodbujanje pripadnosti dijakov šoli,
 • pomoč socialno šibkim dijakom,
 • izdajanje šolskih publikacij, ki niso obvezna sestavina izobraževalnega programa,
 • delno amortizacijo opreme,
 • delno kritje stroškov za opravljanje nadstandardnih storitev šole (krožki, priprave na tekmovanja iz znanja, športa, kulture idr.),
 • prevoz in prehrano dijakov na tekmovanjih,
 • izvajanje fizičnega in elektronskega varovanja šole ter dijakov (varnostnik, kamere),
 • druge dejavnosti po presoji in odobritvi upravnega odbora.

 

Delovanje ŠS SGGOŠ Ljubljana ureja:
Dostopnost