Geodetski tehnik

Program sestavljajo splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli. Strokovni moduli vključujejo pouk teorije ter praktično delo, ki poteka v klasičnih in računalniških učilnicah, večinoma pa v za geodete najlepši učilnici – na terenu.

Geodetski tehnik bo znal organizirati in izvesti postopek geodetskih del s pripravo, izvedbo terenskih meritev, računalniško obdelavo rezultatov meritev in sestavo elaborata. Poznal bo dejstva z različnih področij geodezije, prostorskih evidenc, zajema podatkov in prikaza zemeljske površine.

Geodetski tehnik se lahko zaposli v geodetskih podjetjih pri opravljanju terenskih meritev in njihovi računalniški obdelavi na področju temeljne državne izmere, geodetskih meritev ob gradnji; v državni ali občinski upravi v službah, ki se ukvarjajo s prostorskimi evidencami in urejanjem prostora, na sodiščih v zemljiški knjigi.

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Poklicna matura obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz osnov geodezije, pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Zaposlitev in študij

Geodetski tehnik se lahko zaposli ali nadaljuje šolanje na vseh višjih in visokošolskih programih, z opravljenim petim predmetom na splošni maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

Izvedbeni predmetnik
Splošnoizobraževalni predmeti/strokovni moduli
Kratica

Letnik

1.

2.
3.
4.
Slovenščina
SLO
4
4
3
3
Tuji jezik
ANG, NEM
3
3
3
3
Matematika
MAT
3
3
3
3
Zgodovina
ZGO
1
2
Geografija
GEO
2
Umetnost
UME
2
Sociologija
SOC
2
Fizika
FIZ
2
2
Kemija
KEM
2
Športna vzgoja
ŠVZ
3
3
2
2
Geodezija
GED
5
5
5
6
Evidentiranje nepremičnin
EVN
4
Izdelava geodetskih načrtov
IGN
2
3
Fotogrametrija
FTG
4
Geodetski in izravnalni račun
GIR  4
Opisna geometrija
OGE
2
1
Inženirska geodezija
ING 2
Geod. računalniški programi
GRP 2
Izbrane zgodovinske teme*
IZT
1
Matematika za geodete*
MGD
1
1
Uporabna informatika*
UPI
2
Geodetske terenske vaje*
GVT  1
3
 2  2
Računalništvo v geodeziji*
RGD
1
Izbrana poglavja iz geodezije*
IPG  2
Organizacija geod. podjetja s strokovno zakonodajo*
OGP  2
Praktično usposabljanje z delom (ur letno)
PUD
76
76
Interesne dejavnosti (ur letno)
IND
96
96
96
64

 

Zlato priznanje za raziskovalno nalogo

Klavdija Kalan Krošlin in Vasilij Milić (G3b) sta s svojo raziskovalno nalogo na 55. srečanju mladih raziskovalcev Slovenije prejela zlato priznanje, Veronika Bartle (T2a) pa srebrno priznanje.

Raziskovalna naloga – meritve v jamah

Klavdija in Vasilij, G3B sta 21. 12. 2020 z laserskim skenerjem merila v Mačkovici in v Skedneni jami.

Geodetska raziskovalna naloga

Klavdija Kalan Krošlin in Vasilij Milić, G3B, sta 16. 10. 2020 v okviru svoje raziskovalne naloge izvedla meritve v rudniku mangana pod Šmarno goro.

Srebrno priznanje na 54. srečanju mladih raziskovalcev

Klavdija Kalan Krošlin, G3B, je prejela srebrno priznanje za svojo raziskovalno nalogo.

Geodetska raziskovalna naloga

Klavdija Kalan Krošlin v svoji raziskovalni nalogi uporablja lasersko skeniranje in fotografiranje z dronom.

Geodetski posnetki iz zraka – 14. 3. 2019

… pod okriljem podjetja LGB, geodetski inženiring in informacijske tehnologije izvedli terenske vaje …

Obiskali so nas dijaki in učitelji geodetske šole iz Beograda – 29. 9. 2018

V soboto, 29. septembra 2018, so nas obiskali dijaki drugega letnika in učitelji geodetske tehniške šole iz Beograda. Predstavili smo jim pouk geodetskih predmetov, ogledali pa so si tudi računalniško učilnico in razstavo ob tednu evropske kulturne dediščine. Naša...