Select Page

Organi šole

Svet šole

Svet šole ima po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) pomembne pristojnosti. Svet zavoda SGGOŠ Ljubljana sestavljajo:

  • 3 predstavniki ustanoviteljice
  • 5 predstavnikov delavcev
  • 3 predstavnike staršev dijakov
  • 2 predstavnika dijakov
Ravnatelj šole
Ravnatelj šole je Gvido Jager.
Strokovni organi
1. Učiteljski zbor

2. Programski učiteljski zbori – sestavljajo jih vsi strokovni delavci, ki poučujejo in sodelujejo pri izvajanju izobraževalnega programa

3. Oddelčni učiteljski zbori

4. Razredniki

5. Strokovni aktivi

Učitelji se združujejo v strokovnih aktivih za: slovenščino, matematiko, fiziko in informatiko, tuje jezike, družboslovne predmete, športno vzgojo, teoretične gradbeniške predmete, praktične gradbeniške predmete SPI in NPI, geodetske predmete, okoljevarstvene in naravoslovne predmete.

Svet staršev

Svet staršev je organ, ki skrbi za uresničevanje interesa staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Dijaška skupnost

Člani dijaške skupnosti (DS) so vsi dijaki SGGOŠ Ljubljana. Aktivnosti DS vodijo in usmerjajo predstavniki vseh oddelčnih skupnosti. DS oblikuje predloge, mnenja in pobude za boljše delovanje šole in za prijetnejše počutje dijakov pri pouku in ostalih dejavnostih.

Dostopnost