Gradbeni tehnik

Dijak se nauči risati in brati načrte visokih in nizkih zgradb, obdelati in izrisati razne detajle, izdelati predizmere in popis del za manjši objekt ter uporabljati računalniška orodja (word, excel, autocad, internet …). Izobraževalni program je zasnovan tako, da se strokovna področja (visoke zgradbe, nizke zgradbe, mehanika, statika, geodezija, kalkulacije) prepletajo, s čimer dobi dijak celosten vpogled v gradbeništvo. Pouk poteka v klasičnih in računalniških učilnicah ter v posebni učilnici – v projektivnem biroju.
Po končanem šolanju je dijak usposobljen za različne delovne naloge v projektivi in operativi: obdelovanje načrtov v projektivnem podjetju visokih in nizkih zgradb, pomoč pri izdelavi projektne dokumentacije v fazo projekta za gradbeno dovoljenje, pomoč pri obračunih in izmerah, vodenje manjših gradbišč oz. posameznih faz na večjem gradbišču, organizacija dobave gradbenega materiala.

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik,  če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Poklicna matura obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz graditve objektov, pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika, izdelek in zagovor.

Zaposlitev in študij

Dijak se lahko zaposli ali pa nadaljuje šolanje na višjih in visokih šolah s področja gradbeništva in sorodnih panog, z dodatnim predmetom splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

Izvedbeni predmetnik za program gradbeni tehnik SSI
Splošnoizobraževalni predmeti/strokovni moduli
Kratica

Letnik

1.

2.
3.
4.
Slovenščina
SLO
4
4
3
3
Tuji jezik
ANG, NEM
3
3
3
3
Matematika
MAT
3
3
3
3
Zgodovina
ZGO
1
2
Geografija
GEO
2
Umetnost
UME
2
Sociologija
SOC
2
Fizika
FIZ
2
2
Kemija
KEM
2
Športna vzgoja
VZ
3
3
2
2
Stavbarstvo
STB
3+1
2+1
2
2
Gradbeni inženirski objekti
GIO
2
2,5+0,5
3
Gradbena mehanika
GME
2+1
2+1
3
Kalkulacije
KIP
2
2
Geodezija v gradbeništvu
GED
2
Osnove projektiranja
OPR
2+2
0+2
0+2
Projektiranje stavb
PRS
0+2
Projektiranje gradbenih inženirskih objektov
PGI
0+2
Izbrane zgodovinske teme*
IZT
1
Matematika za gradbenike*
MGR
1
1
1
Uporabna informatika*
UPI
2
Prostoročna skica*
PRS
1
Značilnosti slovenske arhitekture*
SLA
1
Inštalacije in detajli v stavbarstvu*
IDS
3
Statika v gradbeništvu*
STG
3
Mehanika konstrukcij*
MEK
2
Potresna varnost objektov*
PVO
1
Varčna hiša*
VAH
2
Praktično usposabljanje z delom (ur letno)
PUD
76
76
Interesne dejavnosti (ur letno)
IND
96
96
96
64
*odprti kurikul

Zaključni izdelki – makete

Maturanti smeri gradbeni tehnik pri 4. predmetu poklicne mature izdelajo maketo.

Strokovna ekskurzija 3. letnikov

Zadnji dan pouka so si dijakinje in dijaki 3. letnikov smeri gradbeni tehnik ogledali gradnjo severne obvoznice.

Tečaj arhitekturnega risanja

Dijaki 4. letnikov, ki bodo nadaljevali študij na Fakulteti za arhitekturo, so se med 8. in 18. 5. 2023 udeležili tečaja arhitekturnega risanja.

AJKTM 2023

Na 11. mednarodnem tekmovanju v gradnji mostov iz špagetov – AJKTM 2023 sta sodelovali tudi dve naši ekipi.

Strokovna ekskurzija 3. in 4. letnikov gradbenih tehnikov

T3A in T3B so si v Logatcu ogledali FeBrus, Betonarno Oblak in čistilno napravo, T4A in T4B pa gradbišče H3 na ljubljanski obvoznici.

Strokovna ekskurzija 2. letnikov gradbenih tehnikov

Dijakinje in dijaki 2. letnikov smeri gradbeni tehnik so obiskali Muzej Ribnica in podjetje Riko Hiše.

Strokovna ekskurzija 1. letnikov gradbenih tehnikov

Dva razreda dijakov sta si ogledala Opekarno Ormož in Pokrajinski muzej Celje, trije razredi dijakov pa Goriške opekarne in Vipavski Križ.

Ogled gradnje predora Karavanke

Ogled gradnje predora Karavanke je bila za vse izjemna izkušnja.

Ogled gradbišča Ilirija

SGGOŠ – evci smo si pod vodstvom podjetja Makro5 in projektantov ELEA IC ogledali gradnjo kopališča Ilirija.

Obisk projektivnega biroja

V biroju so nas seznanili z delom arhitektov in urbanistov na primeru načrtovanja trajnostno zasnovane poslovne stavbe.

Dostopnost